Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

PROGRAMIN HEDEFİ

Bölgemizde; yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

PROGRAMIN
ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine, yönelik projeler.

 

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına, yönelik projeler.

 

Öncelik 3: Sosyal İçerme 

 

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

 

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk 

 

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

ASGARİ PROJE BÜTÇESİ ve AZAMİ DESTEK
ORANLARI

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar

Asgari Proje Bütçesi: 1.000.000 TL

Azami Destek Oranı: % 90

Kâr Amacı Güden Kuruluşlar

Asgari Proje Bütçesi: 1.000.000 TL

Azami Destek Oranı: % 50

PROJE SÜRESİ

Azami süre: 18 Ay

 

Öncelik 1,2,3

Öncelik 4

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

Kar Amacı Güden Kuruluşlar

 

Program dâhilinde, kapasite geliştirmeye dönük, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model projeler desteklenir. Proje değerlendirmesinde sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından daha alt düzeyde yer alan il ve ilçeler önceliklidir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) desteği kapsamında; desteklenmesi öncelikli olan faaliyet konuları Bakanlık tarafından iletilen usul ve esaslarda belirtilmektedir.

Bu kapsamda; genel hatlarıyla, aşağıdaki öncelik alanlarına yönelik projelerin desteklenmesi öngörülmektedir.

 • Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,
 • Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler,
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler,
 • Covid-19 küresel salgınından etkilenen toplum kesimlerinin desteklenmesi, salgının kent ekonomilerine negatif etkilerinin azaltılması ve sosyo-ekonomik iyileştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik projeler.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projeler veya proje bileşenleri desteklenmez:

 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
 • Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler

 

Ek: SOGEP Proje Öneri Formunu indirmek için tıklayınız.