Güdümlü Proje Desteği

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ
GÜDÜMLÜ PROJE
 
Proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaksızın; bölge planında öngörülen öncelikler ve sonuç odaklı programlar doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Bu kapsamda; ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütür.
 
 
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
A. Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar:
 
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Sanayi siteleri
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Serbest bölge işleticileri
 • Teknoloji transfer ofisi şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi
 • Endüstri bölgesi
 • İş geliştirme merkezleri
 
B. Hakim ortağı kamu olan diğer işletmeler
 
 
DESTEKLENECEK KONULAR
A.Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde;
 
 • Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi
 • İyi uygulama örneklerinin oluşturulması
 • Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi
 • Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması
 • Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi
 • Üniversite sanayi iş birliğinin desteklenmesi
 • Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi
 • İş birliği ağları ve değer zinciri oluşturulması
 • Kümelenmelerin desteklenmesi
 • Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi
 • Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi
 
B.Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde;
 
 • Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi
 • Göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi
 • Sosyal hayatın kolaylaştırılması
 • Somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması
PROJE SÜRESİ
Azami süre: 24 Ay

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 

Güdümlü proje kapsamında desteklenmesi öngörülen sosyal projeler, bölgenin beşeri ve kurumsal kapasitesini geliştirici ve özel ilgi gruplarının sosyal yaşama aktif katılımını teşvik edici nitelikte olmalıdır. Sosyal korumanın sağlanması, sosyal hizmet sunumu ve sosyal desteklere yönelik projeler güdümlü proje desteği kapsamı dışındadır.
 
Bununla birlikte proje önerilerinin TR32 2014-2023 Bölge Planı ve Ajansın Sonuç Odaklı Programları (SOP) ile uyumlu olması ya da yerel bir kalkınma fırsatı olması önem arz etmektedir. Bölge Planı ve SOP’lara Ajans internet sitesinden erişim sağlanabilmektedir.
 
Güdümlü proje kapsamında aşağıda belirtilen niteliklere sahip projeler desteklenmez:
 
 • Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları ile münhasıran mahalli idareler tarafından rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işlerine yönelik projeler
 • Kamu yatırım programında yer alan projeler
 • Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler
 • Sosyal korumanın sağlanması ve sosyal hizmet sunumuna ilişkin projeler.

 

Ek: Güdümlü Proje Bilgi Formu