Güncel Destekler

2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

2024 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) ilişkin proje hazırlık süreci Güney Ege Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla) için başlatılmıştır. Bölgemizde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla aşağıda sunulan öncelikler doğrultusunda projelerin geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması beklenmektedir.

 

PROGRAMIN
ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak
Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,

•Genç istihdamını artırmaya,

•İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.


Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
•Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,

•İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,

•Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına, yönelik projeler.


Öncelik 3: Sosyal İçerme
•Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,

•Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,

•Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.


Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk
Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,

•Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

ASGARİ PROJE BÜTÇESİ ve AZAMİ DESTEK
ORANLARI

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar

Asgari Proje Bütçesi: 1.000.000 TL

Azami Destek Oranı: % 90

Kâr Amacı Güden Kuruluşlar

Asgari Proje Bütçesi: 1.000.000 TL

Azami Destek Oranı: % 50

PROJE SÜRESİ

Azami süre: 18 Ay

UYGUN BAŞVURU
SAHİPLERİ

Öncelik 1,2,3

Öncelik 4

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

Kar Amacı Güden Kuruluşlar

SON BAŞVURU TARİHİ

16.02.2024

 

 

İki aşamalı olarak yürütülecek süreç kapsamında;

1. Aşama: Ön başvuru aşamasında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Proje Öneri Formu başvuru sahipleri tarafından doldurularak en geç 16 Şubat 2024 Cuma gününe kadar   https://geka.gov.tr/tr/sayfa/sosyal-gelismeyi-destekleme-programi-sogep adresine   yüklenecektir.

 

2. Aşama: Ajansımız tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulan ve başarılı değerlendirilen proje teklifleri Başvuru Sahibi kurum ile birlikte Ajansımız koordinasyonunda geliştirilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü onayına sunulacaktır. Program kapsamında olumsuz değerlendirilen projeler ise Ajansın diğer destek programlarında değerlendirilmek üzere proje havuzuna alınacaktır.

 

Proje başvurusuna ilişkin bilgi almak ve proje geliştirme sürecinde istişare etmek için Ajansımız Program Yönetim Birimi (pyb@geka.gov.tr) ile irtibata geçmeniz önemlidir. Programa ilişkin 2024 yılı usul ve esasları Bakanlık tarafından yayınlandıktan sonra programa ilişkin ayrıntılı bilgilendirme sunumu bu sayfaya yüklenecektir.  

 

(Ekleme Tarihi: 18.01.2024)

SOGEP PROJE ÖNERİ FORMU
SOGEP Bilgilendirme Sunumu