6 Adet Şoför Dâhil Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi İhale İlanı

İlan Tarihi: 19.02.2021 Son Başvuru Tarihi: 26.02.2021

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI İHALE İLANI

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 6 Adet Şoför Dâhil Araç Kiralama Hizmet Alımı işi Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esaslarının 10.Maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin   
1.1.Adresi : Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli
1.2.Telefon ve faks numarası : Tel: 0.258.371 88 44 Fax: 0.258.371 88 47
1.3.Elektronik posta adresi  : hasanuysal@geka.gov.tr
1.4.İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.geka.gov.tr
2- İhale konusu işin;  
2.1.Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet alımı, Şoförlü Araç Kiralama Hizmeti, 6 adet, 
2.2.Yapılacağı yer : TR32 Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla) ve Türkiye Geneli 
2.3.Süresi : 24 ay (İşe başlama tarihi 08.03.2021, işin bitiş tarihi 07.03.2023)
3-İhalenin  
3.1.Usulü: : Herkese Açık İhale Usulü 
3.2.Yapılacağı yer T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Denizli Hizmet Binası /  DENİZLİ
3.3.Tarihi ve saati : 26.02.2021, 11:00


4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) İstekliler teklif ettikleri bedelin en az %3’ü kadar geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektubu(idari şartnamede belirlenen standart formda) sunulması halinde geçerlilik tarihi en az 31.05.2021 olacaktır. Nakit teminatlar İdarenin Halkbankası Denizli Şubesi TR98 0001 2009 3520 0005 0000 37 numaralı hesabına yatırılıp makbuzu İdareye sunulur.
d) 4.2. ve 4.3. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, standart forma uygun belge,
ğ) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
ı) İdari şartnamede belirlenen formda Yasaklı olmadığına dair taahhütname,
i) Teknik şartnamenin ekinde belirtilen “Araçların Özelliklerini Gösterir Liste” sunulmalıdır.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a) Teklif edilen bedelin %10’dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, (Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.)
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a) 4.1. a maddesindeki ilgili oda kayıt belgesi
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
8- İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
9- İhale dokümanı Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli Güney Ege Kalkınma Ajansı adresinden ve www.geka.gov.tr adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını İdari şartnamede belirtilen şekilde satın alması zorunludur. 

10- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar 9. Maddede belirtilen adrese teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.
11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. 
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günüdür.
13- Bu ilanda belirtilen hususların detaylı bilgisine İhale dokümanından ulaşılabilir.
14- T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.


 

İhale Dokümanları
  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr