2018 Yılı Proje Teklif Çağrısına yönelik bağımsız değerlendirici başvuruları başlamıştır
2 Ocak 2018 Salı

2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

 

  Güney Ege Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kültür Turizminin Geliştirilmesi ile Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

  Bu programlara sunulacak projelerin değerlendirilmesinde, programların konusu ve öncelik alanlarına uygunluğuna göre Bağımsız Değerlendiriciler açık olan mali destek programlarına başvuru yapacaklardır.

  Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler

  Adayların en az lisans mezunu olmaları ve başvurmak istedikleri mali destek programlarının amacı ve öncelikleri ile uyumlu olabilecek alanların en az birinde beş yıl ve üzerinde deneyime sahip olmaları gerekmektedir. 2018 yılı proje teklif çağrısı kapsamında ilan edilen mali destek programları ve öncelik alanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Programlara ait rehberler web sayfasından indirilerek detaylı olarak incelenmelidir.

 

KÜLTÜR TURIZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

1.Kültür turizmi öğelerinin açığa çıkarılması, korunması ve sergilenmesi

2.Çevre düzenlemeleri ve tanıtım araçları ile kültür turizmi öğelerinin çekiciliğinin artırılması

KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

(Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

1.İşleme, paketleme ve depolama süreçlerinin geliştirilmesi,

2.Pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi,

3.Üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması

4.Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

 

  Yukarıda belirtilen ve ayrıntıları ilgili rehberlerde bulunan 2018 yılı Mali Destek Programları öncelikleriyle, örnek proje konularıyla ilişkili konularda çalışmış veya deneyim sahibi olmasının yanında adayların,

 

► Kalkınma Ajansları Proje Başvurularında bağımsız değerlendiricilik,

► Proje döngüsü yönetimi bilgisi,

► Mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi,

► İnşaat fizibilitesi, yaklaşık maliyet hesaplanması, mali analiz

► Kalkınma Ajansları mali destek ve uygulama usulleri, hibe projesi uygulaması ve yönetimi.

► Deneyim alanı ile ilgili mevzuat.

alanlarında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

  Yukarıda sayılan alanlar ve ilaveten destek programı konuları çerçevesinde bilgi sahibi olunan alanlarla ilgili tüm belgelerin başvuruda sunulması tavsiye edilmektedir.

  Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

  Bağımsız Değerlendirici adayları, 2018 yılında proje teklif çağrısı usulüyle ilan edilen herhangi bir program kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı’na teslim edilen bir veya birden fazla projenin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almış veya alacak olmaları halinde, değerlendirici olarak görevlendirilmeyeceklerdir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

  Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

  Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

  Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

  Güney Ege Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

  Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla 3(üç) proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla 25 (yirmi beş) proje teklifini değerlendirebileceklerdir. Proje başvuru sayısına göre Bağımsız Değerlendiricilerin değerlendireceği proje sayısı değişiklik gösterebilir. Tüm değerlendirmeler ve projelerin incelenmesi bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Bir bağımsız değerlendirici, bir proje teklif çağrısı döneminde en fazla 25; bir günde ise en fazla 3 proje değerlendirebilir.

Değerlendirme süreci 08:30 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir

  Tüm değerlendirme faaliyetleri yetkili Ajans uzmanının gözetiminde, görüntü ve ses kaydının alındığı bir fiziksel mekânda yapılır. Değerlendiriciler söz konusu mekâna girerken cep telefonlarını, bilgisayarlarını, vb. elektronik cihazlarını yetkili Ajans uzmanına teslim ederler.

  Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını, ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

  Gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uymayan veya yanlış bilgi veren bağımsız değerlendiriciler/bağımsız değerlendirici adayları hakkında yasal işlem başlatılacaktır

 

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

  Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların, Kalkınma Ajansları Yönetim sistemine bağımsız değerlendirici olarak kaydolarak özgeçmişlerini eksiksiz bir biçimde online olarak doldurmaları gerekmektedir.

  Adayların, aşağıda sıralanan belgelerden özgeçmişlerinde belirtmiş olduklarını başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir:

 

  1. Diploma (var ise lisansüstü eğitim diplomaları ve belgeleri de ilaveten sunulmalıdır)
  2. İlgili konularda tecrübeleri ve süresini gösteren Referans mektubu, çalışma belgesi vb. belgeler.
  3. Çalışma süresini gösteren SGK/hizmet dökümü. (2.maddedeki belgeler kamu kurumlarından alınmış ise SGK/hizmet dökümü sunulmayabilir.)
  4. Tercih sebebi olabilecek alanlarda görevlendirme, iş tecrübesi, eğitim ve kurslara ilişkin belgeler
  5. Fotoğraflı Özgeçmiş (serbest formda hazırlanmış)

  Yukarıdaki dokümanlar bir klasöre eklendikten sonra sıkıştırılarak tek bir dosya formatına (.rar veya .zip uzantılı) dönüştürülerek sisteme yüklenmelidir.

  Seçilen bağımsız değerlendiricilerden sözleşme aşamasında, başvuruda sunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları ile gerekli görülmesi halinde ilave belgeler de talep edilecektir ve Ajans tarafından asılları kontrol edilerek fotokopileri onaylanıp teslim alınacaktır.

  Diğer yollarla (faks, posta, e-posta vb) yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2018

2010, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılı proje teklif çağrıları kapsamında değerlendirme yapmak üzere başvuru yapmış veya bu kapsamda görev yapmış Bağımsız Değerlendirici adaylarının da tekrar başvuru yapması gerekmektedir. Bağımsız Değerlendiricilerin öncelikle KAYS’a kayıt olmaları sonra ilgili mali destek programına başvuru yapmaları gerekmektedir.
KAYS    ile    ilgili    detaylı    bilgi    ve    kayıt    işlemleri    hakkında    bilgi    edinmek    için

http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553  adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

  Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi

  Adayların uzmanlık ve tecrübeleri ile dolduracakları özgeçmişleri ve başvuru esnasında ekledikleri belgeler incelenerek ve gerekli görüldüğü takdirde kendileriyle mülakat yapılarak, Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından seçim yapılacaktır.

  Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman

  Bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin tarih ve çalışma takvimi kendilerine e-posta yolu ile gönderilerek uygunluk takvimi belirlenecektir.

  Çalışma saatleri prensip olarak hafta içi 08:30 - 17:00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü zaman çalışma saatleri hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından belirlenecek mekanda gerçekleştirilecektir.

  Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

  Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere Ajans tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede yer alacak miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücretleri ve TR32 Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesi dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

  Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları (yol, konaklama) Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

Bağımsız Değerlendirici Statüsü

Değerlendirme Ücreti Tavanı

Diğer Giderler

Değerlendirme Ücreti Ödenebilenler

Değerlendirilen Proje Başına: Aylık Asgari Ücret Net Tutarının

% 25’i ödenecektir.

Belgelendirmesi kaydıyla Ajansa beyan ettikleri ev adresinden bir defaya mahsus Denizli’ye geliş ve yine bir defaya mahsus beyan ettikleri ev adresine Denizli’den gidiş ulaşım masraflarının tamamı ödenir. (Ulaşımlarını özel araçları ile sağlayan Değerlendiricilere müstehak oldukları taşıt (otobüs) ile ulaşım ücreti ödenir.

Kamu Personeli Statüsünde Olup Değerlendirme Ücreti Alamayanlar

Ajans, değerlendiriciye sözleşme

kapsamında yaptığı çalışmaların karşılığı olarak, eğitim dönemi de

dahil olmak üzere

belgelendirilmesi kaydıyla Değerlendiricinin günlük öğle ve akşam yemeği, konaklama masrafının tamamı ödenecektir.

Ayrıca belgelendirilmesi kaydıyla değerlendiricinin şehir içi ulaşım giderleri Ajans tarafından karşılanır.

*Uçak ile seyahat eden Bağımsız Değerlendiricilere ödeme yapılabilmesi için ilgili bilet faturası ve biniş kartının Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Son başvuru tarihi: 12 Şubat 2018

BAŞVURU VE KAYIT

http://portal.kays.kalkinma.gov.tr

Daha fazla bilgi için:

(0258) 371 88 44

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

pyb@geka.gov.tr