2018 - 2019 - 2020 Yılları 6 Adet Şoför Dâhil Araç Kiralama Hizmet Alımı İhale İlanı
1 Aralık 2017 Cuma

 

İHALE İLANI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

 

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2018 - 2019 - 2020 Yılları 6 Adet Şoför Dâhil Araç Kiralama Hizmet Alımı işi Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esaslarının 10.Maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1- İdarenin (T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı)

 

1.1.Adresi

: Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli

1.2.Telefon ve faks numarası

: Tel: 0.258.371 88 44 Fax: 0.258.371 88 47

1.3.Elektronik posta adresi

: hasanuysal@geka.gov.tr

1.4.İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: http://www.geka.gov.tr/

2- İhale konusu işin;

 

2.1.Niteliği, türü ve miktarı

: Niteliği: Hizmet alımı, Türü: Şoför ile Birlikte Araç Kiralama Hizmeti, Miktarı: 6 adet,

2.2.Yapılacağı yer

: TR32 Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla) ve Türkiye Geneli

2.3.Süresi

: İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3-İhalenin

 

3.1.Usulü:

3.2.Yapılacağı yer

: Herkese Açık İhale Usulü

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Hizmet Binası /  DENİZLİ

3.3.Tarihi ve saati

: 18.12.2017 , 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4.İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin banka hesaplarına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7.İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, standart forma uygun ortaklık durum belgesi,

4.1.9.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.10.İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.11.İdari şartnamenin İhaleye Katılamayacak olanlarla ilgili düzenlemeleri içeren maddelerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı Yasaklı olmadığına dair taahhütname,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10’dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.4.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İsteklinin ihale konusu veya idari şartname 7.6.1’de belirtilen benzer işlerde, teklif bedelinin en az %70 (yüzde yetmiş)’i kadar, iş gerçekleştirdiğini gösteren iş deneyim belgeleri. (Kamu Kurumlarına yapılan işlerde: İlgili kamu kurumunca onaylı EK-8 İş Bitirme Belgesi[gerekirse EK-9 Ortaklık durum belgesi], özel sektöre yapılan işlerde: Fatura ve sözleşme)

İş deneyim belgesi olarak fatura ve sözleşmenin sunulacak olması durumunda faturaya ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler de getirilmelidir. Sunulan Fatura ve sözleşme idari şartnamenin “7.7 Belgelerin sunuluş şekli” maddesine uygun şekilde sunulmalıdır.

4.4.2.Teknik şartnamenin ekinde belirtilen “EK-10 Araçların Özelliklerini Gösterir Liste” sunulmalıdır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

8- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

9-İhale dokümanı Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli Güney Ege Kalkınma Ajansı adresinden ve www.geka.gov.tr adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı idari şartnamede belirtilen şekillerde bedelleri karşılığı temin edilebilir.

10- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli adresine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 31.03.2018 ‘den önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Nakit teminat verilmesi durumunda nakit teminatın idarenin Halkbankası Denizli Şubesi TR98 0001 2009 3520 0005 0000 37 numaralı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar sunulmalıdır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günüdür.

14- Bu ilanda belirtilen hususların detaylı bilgisine İhale dokümanından ulaşılabilir.

15- T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

 

Kamuoyuna sunulur.

İlgili Dosyalar