2017 yılı Teknik Destek Programı

T.C. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI


PROGRAMIN AMACI

Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde; bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamaktır.


PROGRAMIN KAPSAMI

• Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi,

• Kalitenin, katma değerin, verimliliğin artırılması, markalaşma ve tanıtım kapasitesinin geliştirilmesi,

• Dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi,

• Nitelikli işgücü için mesleki eğitim ve istihdamın geliştirilmesi,

• Enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması,

• Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

• Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,

• Kurum/kuruluşların kurumsal kapasite ve hizmet kalitesinin yenilikçi uygulamalarla geliştirilmesi.


PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

600.000TL


FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

En fazla 15.000 TL


BAŞVURU DÖNEMLERİ

Dönem

Referans No

Son Başvuru Tarihi

Mart-Nisan

TR32/17/TD02

28 Nisan 2017 / Saat:18:00

Mayıs-Haziran

TR32/17/TD03

30 Haziran 2017 / Saat:18:00

Temmuz-Ağustos

TR32/17/TD04

31 Ağustos 2017 / Saat:18:00

Eylül-Ekim

TR32/17/TD05

31 Ekim 2017 / Saat: 18:00

Kasım-Aralık

TR32/17/TD06

29 Aralık 2017 / Saat:18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

• Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

• Yerel yönetimler,

• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

• Üniversite rektörlükleri,

• Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

• Organize sanayi bölgeleri,

• Küçük sanayi siteleri,

• Teknoloji geliştirme bölgeleri,

• Birlikler ve kooperatifler,

• İş Geliştirme Merkezleri,

• Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2017 yılı Teknik Destek kapsamında okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, mahalle muhtarlıkları gibi kamu kuruluşları uygun başvuru sahibi değildirler. Başvuru Rehberini dikkatle inceleyiniz.

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir.

Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla bir aydır.

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.


ÖRNEK PROJE KONULARI

• Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama eğitimi

• Stratejik Plan hazırlama eğitimleri

• Dış ticaret kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Yenilik, teknoloji, tasarım, markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret başvurularına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Ticaret, e-ticaret, satış ve pazarlama kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Coğrafi Bilgi Sistemi / Kent Bilgi Sistemi kurulmasına yönelik eğitim faaliyetleri

• Bölgeye özgü sosyal sorunlara yönelik farkındalık geliştirme faaliyetleri

• Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik farkındalık geliştirme faaliyetleri

• Kırsaldaki kadınların ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasına yönelik eğitimler

• Gıda Güvenliği Eğitimi

• Yöresel ürünlerin geliştirilmesine ve pazarlanmasına yönelik eğitimler

• Turizmde hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler

• Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları eğitimleri

• Tarım ürünlerinin katma değerinin artırılması veya alternatif ürünlerin geliştirilmesine yönelik eğitimler

• Enerji verimliliğinin artırılması ve temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler

• Akıllı şehirlere dönüşüme yönelik eğitimlerin düzenlenmesi


 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)
    

Matbu evrakların imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

 AJANS MERKEZİ      

 

SON BAŞVURU TARİHİ

29 ARALIK 2017    Saat 18:00

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan Kasım-Aralık dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.